Privacy verklaring

Privacy verklaring

Aris-Velperbroek, gevestigd aan Aalscholversingel 526 6883 BW Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Aris-velperbroek
Aalscholversingel 526
6883 BW Velp
Tel: +31650530750
E-mail: info@aris-velperbroek.nl

Paul Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Aris-Velperbroek
Hij is te bereiken via info@aris-velperbroek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aris-Velperbroek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– BSN nummer enkel met machtiging voor aanvraag examen.
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Aris-Velperbroek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Geen gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Aris-Velperbroek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Aanvraag examens bij CBR
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Aris-Velperbroek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Aris-Velperbroek neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aris-Velperbroek) tussen zit. Aris-Velperbroek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft Office ten behoeve van mail communicatie en administratie.
– PlanRijles app (Flexpulse). Lesagenda met aanvullende examens en berichten.
– Onze website en backend is voorzien van een extra (https ssl) veiligheid certificaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Aris-Velperbroek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van persoonsgegevens zolang wij de dienst aan u verlenen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Aris-Velperbroek verkoopt/verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aris-Velperbroek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Aris-Velperbroek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Aris-Velperbroek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Aris-Velperbroek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aris-velperbroek.nl

Of bel ons op: 0650 530 750

Wij stellen alles in staat om uw Privacy te waarborgen.

Hartelijke groet,
Paul Hendriks
Aris-Velperbroek
Aalscholversingel 526
6883 BW
Velp